شماره تماس شما :۵۳۲۳۱۸۴۳
کد پستی : ۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰
فکس : ۵۳۲۳۱۸۴۳