در تاریخ ۵ دیماه دانش آموزان دو پایه ششم آموزشگاه ابتدایی پسرانه شهید فقیهی  از آزمایشگاه زمین شناسی   و شیمی پژوهشسرای باقرالعلوم (ع)  ،بازدید بعمل آوردند در آزمایشگاه زمین با راهنمایی کارشناس محترم سرکار خانم قاسمی و در آزمایشگاه شیمی با راهنمایی مدیریت محترم سرکار خانم صبوحی با موارد زیر آشنا شدند .

در آزمایشگاه زمین شناسی

 • ۱- نشان دادن انواع سنگ ها و توضیح پوستر چرخه سنگ و توضیح در مورد گوهر ها و سنگهای قیمتی
  ۲- نشان دادن ماکت آتش فشان و توضیح قسمت های مختلف آتش فشان
  ۳- تشکیل غارها در سنگهای آهکی
  ۴- چگونگی ایجاد زلزله و نشان دادن نرم افزار لرزه نگار
  ۵- نشان دادن ماکت گسترش بستر اقیانوس ها
  ۶- نشان دادن ماکت گسل
  ۷- نشان دادن ماکت منظومه شمسی و توضیح سیارات و صورت فلکی
  ۸_ نشان دادن و توضیح مدل چرخش انتقالی زمین به دور خورشید و حرکت انتقالی ماه به دور زمین و اهله ماه و وضعیت خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

 

و در آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاهای شیمی کتاب علوم تجربی پایه ششم

شامل:

 • ۱- شناسایی اسیدها و بازها
 • ۲- رفتا ر آب اکسیژنه در محیط اسیدی و بازی
 • ۳- رنگبری با آب اکسیژنه
 • ۴ – تغییرات فیزیکی و شیمیایی در تجزیه آمونیوم دی کرومات