در تاریخ شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۶  داتش آموزان پایه ششم دبستان حاج قاسم سلیمانی از آزمایشگاه شیمی  این مرکز بازدید بعمل آوردند و تحت سرپرستی خانم فرامرزپور کارشناس محترم پژوهشسرا به انجام آزمایش های زیر پرداختند :

۱- بی رنگ کردن محلول پتاسیم پرمنگنات توسط آب اکسیژنه
۲-شناسایی محلول ها بوسیله کاغذ پی اچ
۳-آزمایش خمیر دندان فیل
۴-آزمایش کوه آتشفشان