دانش آموزان پایه ششم  آموزشگاه رجایی و باهنر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴  از این مرکز بازدید بعمل آوردند و در آزمایشگاه زمین شناسی  به سرپرستی سرکار خانم قاسمی و از آزمایشگاه شیمی به سرپرستی سرکار خانم فرامرزپور به فعالیتهای زیر  پرداختند

در آزمایشگاه زمین  :

۱- نشان دادن ماکت منظومه شمسی و توضیح دادن در مورد منظومه شمسی و سیارات زمین و مشتری و ماه

۲_ توضیح دادن در مورد لایه های زمین وترکیب فیزیکی و شیمیایی زمین و حرکت کردن ورقه ها روی خمیرکره و ایجاد گسل و ایجاد زلزله و نشان دادن نرم افزار لرزه نگار در جعبه ابزار

۳ – نشان دادن ماکت آتشفشان و توضیح دادن آن

۴- نشان دادن سنگهای مختلف آذرین و رسوبی و دگرگونی و نشان دادن تفاوت سنگ آهک با سنگهای سیلیسی و تشخیص برخی سنگها از روی ویژگی های خاص آنها

 

 

 

 

 

 

و در آزمایشگاه شیمی :

۱) آشنایی‌باوسایل آزمایشگاه وکاربرد آنها
۲) تهیه محلول پتاسیم پرمنگنات ومشاهده رنگبری آب‌اکسیژنه
۳) تعیینPHوخاصیت اسیدی وبازی موادومقایسه قدرت آنها
۴) آزمایش جذاب کوه آتشفشان
۵) بررسی نکات ایمنی در آزمایشگاه