عصر دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴دانش آموزان پایه‌ششم‌ دبستان‌دخترانه امام رضا(ع) شامل‌سه‌گروه در آزمایشگاه شیمی آزمایشهای زیر برای آن ها انجام شد :۱-تهیه محلول پتاسیم پر منگنات وبی رنگ شدن آن توسط آب اکسیژنه
۲-تعیین PHوخاصیت اسیدی وبازی‌موادومقایسه قدرت آن ها

 نکات ایمنی در آزمایشگاه‌ و نام وکاربرد وسایل آزمایشگاهی مورد‌استفاده ‌برای داتش آموزان توضیح‌داده شد.

همچنین

دانش آموزان پایه‌پنجم‌ دبستان‌دخترانه امام رضا(ع) شامل‌دوگروه در آزمایشگاه‌شیمی ،بامفهوم تغییر فیزیکی و شیمیایی و تفاوت آن‌ها با انجام آزمایش‌کوه آتشفشان‌‌آشنا شدند.

نکات ایمنی در آزمایشگاه‌ و نام وکاربرد وسایل آزمایشگاهی مورد‌ استفاده ‌برای داتش آموزان توضیح‌ داده شد.