امروز  صبح دانش آموزان پایه  دهم و یازدهم  رشته تجربی دبیرستان اندیشه خیر با حضور در آزمایشگاههای فیزیک و شیمی  و زیست پژوهشسرا به انجام آزمایشهای کتاب علوم تجربی پرداختند .

آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه شیمی :

  آزمایش جنگل سیاه

              زور آزمایی با شیمی

                          استخراج آهن با چوب کبریت

                                      رنگ آمیزی با عنصر

                                                   شبیه و شبیه تر

                                                                شناسایی کاتیون های آهن

                                                                                     حرکت آب با گرمای دست

                                                                                                      بازی دما با انحلال

                                                                                                                    مسیرهای رنگی

                                                                                                                               شناسایی عناصر با آزمون شعله

 

 

 

 

 

آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه  مکانیک و حرارت فیزیک:

   مداد نور افشان

              پر وخالی شدن خازن ها

                           مقاومت ویژه رسانای فلزی

                                       مولکول ها دست در دست هم

                                                    پرده ای از آب

                                                                 نی غواصی

                                                                            شناوری

                                                                                       اصل ارشمیدس

 

 

 

آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه الکتریسته فیزیک :

آشنایی با واندوگراف

             آزمایشهای واندوگراف

                          برهمکنش بارهای الکتریکی

                                           نمایش آزمایش الکتریکی

                                                         ساخت الکتروسکوپ ساده

                                                                           بارهایی که به جسم رسانا داده میشود کجا میروند

                                                                                               چگالی سطحی بار

 

 

آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه زیست :

 آزمایش تنفس

            آزمایش تعیین آمیلاز در بزاق

                      مشاهده سلول نگهبان روزنه

                                 سلول اپیدرمی در برگ کاهو

                                               آمیلوپلاست سیب زمینی

                                                             پارانشیم گوجه فرنگی

                                                                           مشاهده تعداد روزنه ها در بخش زیرین اپیدرم

                                                                                              تعیین گروههای خونی

                                                                                                               تشریح مغز و کلیه گوسفند