در  آزمایشگاه فیزیک آزمایشهای کتاب علوم دوره ابتدایی و علوم دوره متوسطه اول و آزمایشهای فیزیک تمام پایه های دوره متوسطه دوم انجام میشود و مدارس میتوانند پس از هماهنگی با مدیریت و کارشناس مربوطه پژوهشسرا از آزمایشگاه استفاده نمایند.

آزمایش های علوم و فیزیک  شامل : آزمایش های الکتریسته ساکن – مدارها و جریان های الکتریکی – آزمایش های مغناطیس – آزمایش های الکترومغناطیس – اندازه گیری با کولیس و ریزسنج – آزمایش های مربوط به چگالی – اصل ارشمیدس – اصل برنولی – آزمایش های فشار و اصل پاسکال – آزمایش های گرما و قوانین گازها – آزمایش حرکت – آزمایش های مکانیک – آزمایش های نور و …

آزمایشهای فیزیک پایه دوازدهم شامل: آزمایش بررسی حرکت روی خط راست – آزمایش بررسی ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی – نوسان وزنه فنر – تشکیل موج ایستاده در طناب – آزمایش لوله صوتی – تعیین سرعت صوت در هوا و …