انجمن علمی شیمی تشکیلات دانش آموزی است که در چارچوب ضوابط و دستورالعمل فعالیت های زیر را انجام می دهد .

  •    هـــم اندیشـــی دانش آمــــوزان
  •          مناظره و نقد علمی بین دانش آموزان 
  •                  مــطالعــات و پژوهـــش های علمـــی
  •                         نشـر وترویـج یافتـــه های جدیــد علمــی
  •                                   فعالیتهـای کمـک آمـوزشــی دانش آمـوزان

هم اندیشی و مناظره دانش آموزان

 

 پژوهش های علمی

 

   فعالیتهای کمک آموزشی

برد انجمن علمی شیمی دبیرستان شاهد نرجش ابانماه 97

گردهمایی علمی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان شاهد نرجس آذرماه 97

برد انجمن علمی دبیرستان شاهد نرجس دیماه 97