در این آزمایشگاه کلیه ی آزمایش های کتاب درسی علوم دوره دوم ابتدایی و دوره متوسطه اول و آزمایش های کتاب شیمی در تمام پایه های دوره متوسطه دوم تحت نظارت کارشناس مربوطه پژوهشسرا

برای دانش آموزان مدارس انجام میشود .