در راستای ارائه تولید محتوا توسط دبیران علوم پایه پژوهش سرا، کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش در اوایل بهمن ماه از نحوه ارائه و

فیلمبرداری مطالب، محتوا ها و آزمایشگاه ها بازدید به عمل آورده و از زحمات و تلاش های صادقانه مجموعه قدردانی گردید.