در جریان بازدید علمی در تاریخ 98/02/19 دانش آموزان دبیرستان پسرانه فرهنگیان با همراهی و همکاری کارشناس محترم پژوهشسرا و دبیر زیست شناسی مدرسه

مربوطه، آقای دکتر مرتضی قرائت  از مزرعه گیاهان دارویی دیدن کردند .در این مزرعه گیاهان آویشن ،بادرنجوبه ،گل محمدی و مرزنجوش پرورش داده می شود .

در این بازدید دانش آموزان با مراحل نشا کاری ،داشت و برداشت و همچنین خشک کردن و زمینه های فروش این گیاهان آشنا شدند .همچنین مهندس رنجبران

زمینه های اشتغال این حرفه را به دانش آموزان معرفی کردند .

هزینه سرویس و بیمه یک روزه همه دانش آموزان را گردان حنین استهبان متقبل گردید.