در تاریخ 98/09/04 دانش آموزان پایه ی ششم مدرسه شهید راکب از آزمایشگاهها و کتابخانه ی پژوهشسرا بازدید بعمل آوردند.

در آزمایشگاه شیمی با همکاری کارشناس محترم پژوهشسرا خانم مریم فرامرزپور ،آزمایشهای مبحث شیمی شامل مقایسه پایداری آب اکسیژنه در محیط های اسیدی و بازی ، شناسایی اسیدها و بازها و آزمایشهای جذاب شیمی انجام دادند .

آزمایشگاه شیمی
دانش آموزان مدرسه شهید راکب