اساسنامه پژوهش سراهای دانش آموزی ،مصوبه نهصدو سی و دومین (۹۳۲) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۹۵/۰۳/۱۷ ، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به تصویب رییس جمهور رسید

متن اساسنامه