اساسنامه پژوهش سراهای دانش آموزی ،مصوبه نهصدو سی و دومین (932) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ 95/03/17 ، در اردیبهشت ماه 1396 به تصویب رییس جمهور رسید

متن اساسنامه