با توجه به اینکه امسال پژوهش سرای استهبان به عنوان قطب مسابقات آزمایشگاهی شناخته و در سطح استان معرفی شده است ،پژوهش سرای باقر العلوم در راستای این امر ،اقدام به شناسایی چهره های برتر علمی و تشکیل تیم های دونفره از دانش آموزان مدارس نموده است که با استفاده از امکانات موجود درآزمایشگاه  و دبیران مجرب پژوهش سرا به تقویت وآموزش اختصاصی مباحث آزمایشگاهی ، شکل تئوری و عملی در ۴ حوزه ی فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی و زمین شناسی می پردازند. این روند تا بهمن ماه زمان اجرای مسابقات مرحله شهرستان ادامه دارد.

شرکت دانش آموزان در آزمایشگاههای علوم تجربی